Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van De Leidsche Werf B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Leidsche Werf B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Leidsche Werf B.V.

 

Geen garantie op juistheid Indien van toepassing

Voor de informatie die op onze website staat, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met De Leidsche Werf B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

 

De Leidsche Werf B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. De Leidsche Werf B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat.